Sdružení Porteus, nezisková organizace, která působila v letech 1998-2002, se zaměřovalo na pořádání mezinárodních setkání, zahraničních výměn, kroužků, kurzů a letních táborů pro děti a mládež. K dalším aktivitám patřilo vydávání ročenky "Prázdniny" s přehledem táborů od desítek pořadatelů v ČR, provoz klubu dětí a mládeže Hůrka a nízkoprahového klubu Třináctka v Praze.

K cílům sdružení patřilo především poskytovat dětem a mládeží širokou nabídku zájmových činností, rozšiřovat jejich obzory, dále je vzdělávat nenásilnou formou, podporovat mezinárodní výměny, vychovávat k toleranci a mezikulturnímu porozumění a celkově vytvářet optimální podmínky pro účelné a smysluplné trávení volného času dětmi a mládeží.

Za dobu svého působení uspořádalo sdružení více než sto akcí, na kterých se vystřídaly tisíce dětí a mladých lidí, realizovalo řadu projektů se zahraničními partnery a vydalo několik ročníků celorepublikového přehledu letních táborů.

Sdružení Porteus ukončilo svoji činnost poté, kdy většina jeho zakladatelů dokončila svá studia a vrhla se do pracovního procesu. Některé z původních projektů sdružení byly nebo jsou s různou mírou úspěšnosti realizovány i nadále pod hlavičkami jiných organizací. Věříme, že léta činnosti sdružení Porteus přinesla dětem i vedoucím mnoho pěkných zážitků a že řadu z nich obohatila o znalosti, zkušenosti, ale i nově navázané vztahy a přátelství
Sdružení Porteus® ukončilo svoji činnost v roce 2002.
Další aktivity, které vycházely z původních projektů
sdružení, byly uskutečňovány v následujících letech
jinými organizacemi a jednotlivci a nemají ani
neměly žádný právní vztah ke sdružení Porteus®.

S případnými dotazy, přáními či připomínkami je proto
potřeba obracet se přímo na pořádající osoby nebo organizace.
© Sdružení Porteus® 1998-2002